Uncategorized

ธุรกิจอาหารตามสถานการณ์ ความเข้มข้นมาตรการพื้นที่สีแดง

บริการอาหารพื้นที่สีแดง

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังคงทวีความรุนเเรงขึ้น จึงมีการประกาศยกระดับ การควบคุมสูงสุดขึ้นในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 18 ก.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) หลังจากที่มีการบังคับข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ในวันที่ 10 ก.ค. 2564 เพื่อระงับและลดความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่สถานการณ์กลับยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะนี้เชื่อไวรัส โควิด-19 มีการกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์ในตอนนี้  จากการประกาศเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนการเรียกชื่อไวรัสโควิด-19 กลายพันธ์โดยมีชื่อเรียกและความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์เป็น ดังนี้

(1.) สายพันธุ์แกมม่า

P.1 จะมีความรุนแรงกว่าสายพันธ์อื่นๆ สามารถเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดประสิทธิภาภของวัคซีน

(2.) สายพันธุ์อัลฟ่า B.1.1.7

สามารถเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด และ สามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น 40-70 % เลย

(3.) สายพันธุ์เดลต้าB.1.617

มีการแพร่กระจายที่รุนแรงและง่ายระบาดได้รวดเร็ว หลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน (4.) สายพันธุ์เบต้า B.1.351 แพร่กระจายได้รวดเร็วขึ้นราว 50 % เข้าไปลดประสิทธิภาพของแอนติบอดี้

ในขณะนี้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีอัตราจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอัตราผู้ป่วยที่ที่มีการแพร่กระจายและติดเชื้อเป็นจำนวนเยอะจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มและเพิ่มมาตราการความเข้มงวดดังนี้

1.การลดอัตราเปอร์เซ็นต์การออกนอกพื้นที่เคหะสถาน

มีใจความว่าด้วยการลดการออกนอกเคหะสถานที่ของประชาชน ลดภาวะความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดเข้มงวดพื้นที่สีแดง เพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดในรูปแบบสูงสุด เนื่องจากมีการพบว่าการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในรูปแบบครอบครัวและในเขตชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นแม้จะมีการเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตามเพราะยังต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จึงต้องมีการคุมเข้มเพื่อชะลออัตราการระบาดที่รุนเเรงของโรคร้าย

2.การปรับปรุงพื้นที่คุมเข้มสีแดงเข้ม

การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดสีแดง กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อปรับให้ทันต่อสถานการณ์ โดยจะให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มีคำสังปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆ โดยมีข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) ( ฉบับ ๒๕ ) ( ฉบับ ๒๗)

3.การควบคุมการเดินทางหรือการเคลื่อนย้าย

การลดและการจำกัดการเคลื่อนย้านการเดินทาง สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยมีคำสั่งตามข้อ 2. จำกัดหรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือพำนักโดยไม่จำเป็น จะมีการยกเว้นการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เกี่ยวกับ อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อไปพบแพทย์ เข้ารับบริการทางการเเพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือความจำเป็นในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลได้กำหนดอย่างเคร่งครัด

4. การกำหนดพื้นที่สำหรับจำกัดการแพร่กระจายของโรค

กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหะสถานที่เพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลในเขตพื้นที่สีแดงซึ่งอยู่ในมาตรการควบคุมสูงสุดออกนอกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา จนถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันนับตั้งแต่มีการกำหนดข้อบังคับฉบับนี้ เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกำหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะฝสถานที่ตามข้อกำหนด ( ฉบับที่ ๒๗ )ซึ่งลงไว้วันที่ 10 ก.ค. 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ จะมีความผิดและต้องโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

5.การกำหนดข้อปฏิบัติเงื่อนไขสำหรับการดูแลเส้นทางคมนาคม

การกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดในพื้นที่สีแดง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัดในเส้นทางคมนาคม การเข้าออกพื้นที่สีแดงเพื่อการเดินทางไปยังพื้นที่ด้านนอกหรือการเข้าสู่พื้นที่สีแดง จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.สบค) กำหนด เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วันและพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น หรือแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗)(ฉบับที่ ๒๕) ( ฉบับที่ ๒๗ )

6.การดูแลควบคุมการบริการการใช้บริการขนส่งสาธารณะ

การขนส่งสาธารณะให้กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร จังหวัดหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริการการขนสาธารณะ ที่มีการรวมกลุ่มของผู้โดยสารทุกประเภท ในเขตพื้นที่ควบคุมสีแดง การขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรให้ป็นไปตามแนวทางที่ ศปก.ศบค กำหนด โดยจะต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเกินร้อยละ ห้าสิบของความจุผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท รวมถึงจะต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. การปิดกิจการบางประเภทตามที่เห็นสมควรเพื่อยับยั้งการเเพร่กระจายโรค

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่สีแดงที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีคำสั่งการปิดสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เกิดผลในการควบคุมและป้องกันโรค โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับการให้บริการจะต้องเปิดดำเนินการได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากที่เคยได้กำหนดไว้แล้ว
7.1 การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยห้ามบริโภคในร้าน สามารถนำกลับไปบริโภคในที่ห่างไกลผู้คนหรือนำกลับบ้านได้เท่านั้น
7.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะดังนี้ จะเปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาเก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็น การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
ของภาครัฐดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา
7.3 โรงแรมให้เปิดบริการดำเนินการได้ตามปกติ โดยให้งดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
7.4 ร้านสะดวกซื้อและตลาดสดให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อโดยในปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการบริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกาจนถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
7.5 โรงเรียน สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม และสถานศึกษาต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายขย ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน
ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์การก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง
ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริกรสินค้าและอาหารตามสั่งยังคงเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากจัดว่าเป็นบริการจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยจะต้องปฏิบัติตามมารตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

8.ข้อกำหนดการจัดกิจกรรมและกิจกรรมบางประเภทที่ควรงดในช่วงนี้

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเเพร่โรคในเขตพื้นที่สีแดงในการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๔) โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการอบรม สัมนา หรือการประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยให้จัดกิจกรรมตามกำหนดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ หากยังต้องการจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขออนุญาติต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรคในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ ศปก.ศบค. กำหนดไว้

9.ขอบเขตของการปฏิบัติงานหรือกินกรรมของหน่วยงานของรัฐบาล

การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดำเนินมารตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขึ้นสูงสุุดเต็มจำนวน เเละมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นการละจำนวนการสัมผัส และลดอัตราการเคลื่อนย้ายของบุคคล ลดการจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะเท่าที่จำเป้นเท่านั้นสำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐให้เปิดให้บริการเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณสุข การควบคุมโรค กิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค การจราจร การบรรเท่าสาธารณภัย การรักษา

ความสงบเรียบร้อย หรืองานที่มีกำหนดเวลาปฏิบัติชัดเจนและได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า และเป็นการปฏิบัติงานที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรค โดยพิจารณาดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นตามข้อกำหนด ( ฉบับที่ ๒๗ )สำหรับการปฏิบัติงานภาคเอกชนในช่วงระยะเวลานี้ จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้มาตรการต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.การบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมการควบคุมโรค

การบูรณาการและประสานงาน เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถยุติลงได้โดยรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และศูนย์ปฏิบัติต่างๆภายใต้ ศบค. พิจารณามาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดปลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว

11.การบังคับใช้กฏ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามข้อกำหนด

การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อยสิบสี่วัน โดยให้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมของมาตรการ ตามข้อกำหนดนี้ทุกห้วงระยะเวลาเจ็ดวัน แต่การเตรียมการด้านบุคลากร สถานที่ และการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมเป็นการล่วงหน้าให้ทำได้ตลอดเวลา

ตามมารตรการเบื้องต้นได้มีการคุมเข้มมากขึ้นและมีการจำกัดของเรื่องเวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับธุรกิจร้านค้าอาหารในพื้นที่คุมเข้มสีแดง ต้องคอยติดตามข่าวอย่างสม่ำเสมอเพราะหากมีการปรับเปลี่ยนจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อเช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาด สำหรับธุรกิจร้านอาหารเองที่ต้องปรับให้เหลือเพียงซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านหรือที่พักอาศัยเท่านั้น หากติดตามข่าวอย่างทันท่วงที อาจมีการปรับกลยุทธิ์ในการจำหน่ายอาหารเพื่อการสร้างกำไรและเพิ่มยอดผู้ซื้ออาหารเพื่อนำไปรับประทานที่บ้าน ไม่ปล่อยให้ยอดขายตกจนต้องเจ๊งกันไป อย่าลืมเน้นช่องทางการขายเดลิเวอรี่ให้มากขึ้น อย่าลืมที่จะจัดสรรพื้นที่ของร้านอาหารของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของทางรัฐบาลกับการจัดพื้นที่และระบบการให้บริการภายในให้สำหรับคนที่มานั่งรอรับอาหารเพื่อนำไปส่งเดลิเวอรี่ หรือ รับอาหารไปทานในที่พักอาศัย

 

พิซซ่า

สั่งพิซซ่า Smile easy food (จัดส่งแบบไร้การสัมผัส ปลอดภัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *